ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ ประจำปี 2563

วันนี้ (9 ก.ย. 63) ที่สำนักงานศาลยุติธรรม กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ให้แก่นักศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฯ โดยมีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีทีมที่เข้ารับรางวัล ดังนี้

ระดับอุดมศึกษา

ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยนอร์เทิร์น จังหวัดตาก

ชมเชย ได้แก่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม และ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากการจัดพิธีมอบรางวัลฯ แล้ว กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ในการนำคณะนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ที่มารับรางวัลได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ รวมทั้ง ศาลอาญาให้การต้อนรับโดยนางสาวปิยนุช ศรุติพันธ์ เลขานุการศาลอาญา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม ตลอดจนนำชมการพิจารณาพิพากษาคดีด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image