ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาแสดงปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ”

วันนี้ 14 ก.ย. 63 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษและเข้าร่วมประชุม หัวข้อ “การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ” โดยเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอร่วมกันระหว่างประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะทำงานพัฒนาวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมฯ คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองสูงสุด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) กรุงเทพฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image