ศาลยุติธรรม
Court of Justice

image

ศาลยุติธรรม

ติดต่อเรา

 


 

ที่ตั้ง

สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักบริหารกลาง) 02-541-2258, 02-541-2309 โทรสาร 02-542-2258 อีเมล grad@coj.go.th

 เพจสื่อศาล   Youtube  Twitter  Instagram

ติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน
และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-512-8054

 

หากต้องการติดต่อเกี่ยวกับคดีความ 
สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงในเว็บไซต์ของแต่ละศาลได้โดยตรง

>> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ศาลที่ต้องการ <<

 

*****************************

หากต้องการติดตามสำนวนคดีของแต่ละศาล >>คลิกที่นี่<<

หมายเลขโทรศัพท์สำนัก/กอง ส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

หน่วยงาน/ลิงก์เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

สำนักประธานศาลฎีกา

0 2223 0885 อีเมล opsc@coj.go.th

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

0 2512 8348 - 54 อีเมล opsc@coj.go.th

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

0 2500 1149 อีเมล ojdc@coj.go.th

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

0 2512 8161 - 4 อีเมล ocjs@coj.go.th

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

0 2512 8020 - 22, 0 2512 8414 - 23 
อีเมล jdrt@coj.go.th

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

0 2500 1091 อีเมล rabiphat@coj.go.th

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

0 2541 2297, 0 2512 8467, 0 2512 8469 
อีเมล ojta@coj.go.th

สำนักการคลัง

0 2541 2032 อีเมล finance@coj.go.th

สำนักการเจ้าหน้าที่

0 2541 2339 อีเมล op@coj.go.th

สำนักการต่างประเทศ

0 2541 2265, 0 2541 2862 
อีเมล inad@coj.go.th

สำนักกิจการคดี

0 2512 8138 อีเมล lad@coj.go.th

สำนักตรวจสอบภายใน

0 2541 2326 อีเมล iau@coj.go.th

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2512 8456 อีเมล it@coj.go.th

สำนักบริหารกลาง

0 2541 2258, 0 2541 2309 
อีเมล grad@coj.go.th

สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

0 2541 2030, 0 2541 2034 
อีเมล dacd@coj.go.th

สำนักบริหารทรัพย์สิน

0 2541 2033, 0 2512 5821 
อีเมล kppn@coj.go.th

สำนักแผนงานและงบประมาณ

0 2541 2302, 0 2541 2304, 0 2541 2344
อีเมล opab@coj.go.th

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

0 2512 8498 - 9
อีเมล oja@coj.go.th

สำนักอนุญาโตตุลาการ

0 2541 2298 - 9, 0 2512 8473 - 4
อีเมล tai@coj.go.th

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

0 2541 2329
อีเมล news@coj.go.th

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

0 2513 8335
อีเมล insd@coj.go.th

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

0 2142 4403 - 6
อีเมล oscj@coj.go.th

กองสวัสดิการศาลยุติธรรม

0 2541 2810 
อีเมล wd@coj.go.th

ศูนย์รักษาความปลอดภัย

0 2513 7964, 0 2541 2952 
อีเมล ojso@coj.go.th

ศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

0 2059 2840 - 43 อีเมล emc@coj.go.th

สำนักการแพทย์

06 5517 7305 อีเมล mso@coj.go.th

 

คู่มือติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน (e-book)

 

 


 


image เอกสารแนบ